Måling av NOx utslipp til luft fra landanlegg


I samsvar med Miljøforskriftens krav (NOx, CO. PM) – Dokumentasjon av tiltak finansiert av NOx-fondet.

Siden NOx-avgiften ble innført 1.1.2007 har Ecoxy AS vært aktiv som leverandør av måletjenester i «det norske NOx-regimet». Primært har Ecoxy AS utført NOx-målinger på skip og borerigger som juridisk er underlagt Sjøfartsdirektoratet. Målinger på disse enhetene skal gjøres i henhold til IMO’s (International Maritime Organization) NOx Technical Code som igjen er basert på den internasjonale standarden ISO8178.

I kjølvannet av innføringen av NOx-avgiften ble NHO’s NOx-fond opprettet. Medlemskap i og innbetaling av redusert NOx-avgift til dette fondet erstatter den statlige avgiften i en avtalt tidsperiode. De midlene som innbetales til fondet går uavkortet tilbake til medlemsbedriftene i form av investeringsstøtte til NOx-reduserende tiltak.

Siden NOx-regimet gjelder all virksomhet som slipper ut NOx i norsk område, er det også mange landanlegg som har benyttet NOx-fondets støtte til å gjennomføre NOx-reduserende tiltak. Landanlegg som juridisk ligger under Miljødirektoratet har andre retningslinjer enn skip som utslippsmålingene skal gjennomføres etter. Ecoxy AS målinger på slike anlegg for å verifisere NOx-utslippets størrelse.

Landanlegg som er pliktige til å rapportere årlige utslipp til luft (har – eller har hatt egen utslippstillatelse eller skal følge «Forurensningsforskiften») må i tillegg gjennomføre akkrediterte utslippsmålinger hvert år (enheter med innfyrt effekt > 10 MW) eller annet hvert år (enheter med innfyrt effekt 1-10 MW). Slike målinger har Ecoxy gjennomført i flere år på både varmesentraler og annen prosessindustri.

Det er et generelt krav til de som skal gjennomføre NOx-målinger at de er akkreditert. Ecoxy AS har vært akkreditert for NOx-måling på skip/marine dieselmotorer (ISO8178) og oljeplattformer/gassturbiner (ISO11042) siden 28.5.2008. For måling på landanlegg  ble vår akkreditering utvidet til også å omfatte relevante standarder1) den 21.6.2010.

1) ISO12039, NS-EN12619, NS-EN14789, NS-EN14792, NS-EN15058 samt CEN/TS15675.

dag.remi.reitan@ecoxy.no / +47 970 65 465

Noen av våre kunder innen Landanlegg