Avgassmåling er særlig aktuelt etter at det er innført avgift på NOx-utslipp i Norge. Ecoxy AS gjennomfører avgassmåling på diesel- og gassmotorer, gassturbiner og kjeler.


Avgassmåling

Avgassmålinger utføres på fartøy, borerigger, faste og flytende offshoreinstallasjoner. Vi måler utslipp fra dieselmotorer, gassmotorer, gassturbiner, kjeler og prosesser i alle slags anlegg der fokus er NOx, CO, PM (partikler), HC og NH3 (ammoniakk).

Ecoxy utfører for det meste akkrediterte målinger under det norske NOx-regimet. Både som dokumentasjon for avgifstinnbetaling og for å dokumentere utslippsnivået på utslippsreduserende De fleste målingene Ecoxy utfører er akkrediterte (PM,NOx, CO, CO2 og O2). Så snart det kommer myndighetskrav på måling av NH3 og HC, vil Ecoxy akkreditere sine metoder for slike utslipp også.

Avgassmålingene gjennomføres i henhold til IMO NOx Technical Code / ISO8178 for diesel- og gassmotorer og ISO11042 for gassturbiner. For landanlegg følger vi standardene EN14789, EN14792, EN15058, EN12619 og EN15259 samt CEN/TS 15675. Gassanalysatorene som benyttes opererer i henhold til måleprinsippene som er angitt som standard referansemetode for analyse av hver enkelt gasskomponent i de ovennevnte standardene.

CLA for NOx

NDIR for CO og CO2

PMA for O2

HFID for HC

Avgassanalyse

Alle analysatorer er plassert i ett instrument (Horiba PG-250).
All gassanalyse gjøres på kald, tørr avgassprøve. Samplesystemet består av:

Sample probe

(316 SS)

Filter

(for å fjerne partikler)

Oppvarmet sampleslange

(holder vanninnholdet fordampet så absorpsjon av NO2 i vann unngås)

Elektrisk kjøler

(fjerner vannet hurtig når det kondenseres slik at absorpsjon av NO2 i vann unngås før gassen går til analysatoren)

Gassanalysatorer

(Horiba PG250)

LabVIEW-basert innsamlingsprogram for dataregistrering

Nødvendig etterarbeid for å beregne masseutslipp gjøres i henhold til de foran nevnte standarder.

dag.remi.reitan@ecoxy.no / +47 970 65 465

Blant våre kunder innen avgassmåling