Ecoxy designer, modellerer og implementerer PEMS for kontinuerlig overvåking av utslipp til luft fra alle typer forbrenningsprosesser.


Ecoxy designer, modellerer og implementerer PEMS for kontinuerlig overvåking av utslipp til luft fra alle typer forbrenningsprosesser slike som gassturbiner, forbrenningsmotorer (stempelmotorer), kjeler og andre typer fyrte varmetekniske anlegg.  Forutsetningen er at forbrenningsprosessen bruker et definert brennstoff og at den er tilstrekkelig instrumentert. I de fleste tilfeller er normal driftsinstrumentering tilstrekkelig.

Ecoxy har utført forstudier for flere kunder for å verifisere om en PEMS kan etableres og for å definere eventuelt behov for tilleggsinstrumentering.

En PEMS er en empirisk data modell (nevralt nettverk) som bygger på målte sammenhenger mellom kvaliteten på luft og brennstoff til forbrenningsprosessen, prosessens driftparametre og utslipp til luft med avgassen.  Typiske driftsparametre er trykk, temperaturer, last og turtall. Når modellen er etablert vil systemet på basis av målte prosessparametre beregne utslipp til luft med høy grad av nøyaktighet, dvs. like nøyaktig eller bedre enn kontinuerlige, fysiske målinger med Continuous Emission Measurement System s (CEMS).

Ecoxy leverer integrerte PEMS-prosjekter bestående av:

Datainnsamling med samtidig registrering av driftsdata og utslippsdata

Engineering og etablering av PEMS-modellene

Dokumentasjon av nøyaktighet

Brukerdokumentasjon

Forutsetningen for en nøyaktig PEMS er samtidig registrering av driftparametre og avgassanalyser av akkreditert kvalitet som blir brukt i etablering av modellen. Ecoxy er akkreditert for måling og analyse av utslipp til luft etter en rekke standarder. Se full oversikt her:  Akkreditering – NS-EN ISO/IEC 17025  (Trykk ”Vis Detaljer”).

En PEMS er til en viss grad tolerant for feil i inngangsdata. Alle måleverdier som brukes i modellen kan valideres og feilverdier erstattes med forventet verdi i utslippsberegningen. Operatøren blir varslet om eventuelle feiltilstander. Dette bidrar til å gjøre systemet meget robust.

En PEMS krever generelt lite vedlikehold, men verifisering av modellen kan være påkrevet dersom det er utført vedlikeholdsarbeider som kan ha påvirket forbrenningsprosessen eller som en følge av krav fra forurensingsmyndighetene. I Norge eksisterer det for tiden (september 2011) ingen krav fra myndighetene om periodisk verifisering.

PEMS er definert som Best Available Technique (BAT) i EUs IPPC-direktiv og er installert på flere hundre utslippskilder, flest i USA og Europa.

For anlegg med redusert krav til nøyaktig utslippsberegning og rapportering kan Ecoxy levere enklere beregningsmodeller.