Vår disiplinleder for avgassmåling har i mer enn 25 år arbeidet med problemstillinger knyttet til avgassutslipp fra både kjøretøymotorer og marine dieselmotorer.


I 20 år arbeidet han ved Marineteknisk Senter i Trondheim (både på NTH/NTNU og Marintek). I denne perioden deltok han i prosjekter finansiert av både marine dieselmotorprodusenter, StatoilHydro, Norges Forskningsråd (NFR), Norges Rederiforbund (NR), Statens Forurensningstilsyn (SFT), Sjøfartsdirektoratet (SD) og Vegdirektoratets ferjekontor. Forskning med praktiske målinger, beregninger og teoretiske vurderinger og utredninger angående avgassutslipp fra skip og kjøretøy var tema i prosjektene.

Våre måleingeniører gjennomgår vårt interne kvalifiseringsprogram og har siden 2007 i alt målt utslipp fra mer enn 700 motorer om bord i over 400 fartøyer.

Ecoxy AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for avgassmåling og godkjent av Sjøfartsdirektoratet som kompetent aktør i forbindelse med NOx-avgiften. Dette innebærer at vi kan bistå rederier med å etablere nødvendig dokumentasjon for betaling av NOx-avgiften. Vi kan også tilby assistanse til å overvåke/kartlegge NOx-utslipp fra skipene. Dette kan innebære aktiviteter som:

Vurdering av forskjeller mellom virkelig og ISO 8178 lastprofil mhp. NOx-utslipp

Gi råd til valg av metode for et mest mulig korrekt beregningsgrunnlag for NOx-avgiften

Gjennomføre målinger med tilhørende datalogging

Etablere kildespesifikk utslippsfaktor eller utslippsmodell

Forberedelser om bord

For å gjennomføre målingene må det være et uttak for avgass (målepunkt) i eksosrøret etter turboladeren. Det er en fordel at dette er laget av maskinromsbesetning eller verksted før vi kommer om bord, men det kan avtales at vår måleingeniør lager det ved ankomst. Nøyaktig plasseringen av målepunktet må diskuteres nærmere etter hva som er praktisk mulig og hensiktsmessig. Vi benytter en målesonde med 10 mm ytre diameter. Uttaket må derfor være stort nok til at fittings for å føre denne sonden gjennom kan monteres. Det er viktig at den fitting som sonden er i direkte kontakt med ikke er i rustfritt stål pga. risiko for skjæring.

Dokumentasjon av brennstofftype (kopi av ”Certificate of quality” fra siste bunkersfylling) og kopi av motoren(e)s testbed rapport må skaffes. Brennstoffdata (H/C-forholdet og svovelinnhold) inngår i beregningsgrunnlaget og er av betydning for fastsettelse av korrekt utslippsfaktor.

Gjennomføring av målingene

I henhold til ISO 8178 skal målinger gjennomføres på 4 forskjellige driftstilstander. Dette gjelder enten motoren opererer etter propellbelastningskurve (fast propell) eller med konstant turtall (vripropell eller dieselelektrisk drift). Motoren må gå fra 10-15 til 20-30 minutter på hvert driftspunkt for å stabilisere seg termisk. På fartøy med SCR-anlegg er det viktig å holde stabil last lenge nok til at doseringen av reduksjonsmiddel (vanligvis urea i vannløsning) blir stabil. Deretter foretas det måling som logges i ca. 10 minutter. Driftspunktene er fastsatt i forskjellige testsykluser i ISO 8178-4.

Hovedmotorer skal belastes med henholdsvis 100 %, 75 %, 50 % og 25 % i henhold til syklus E2 (generatordrift / konstant turtall) eller E3 (fast propell-drift). I tillegg kan måling på andre belastninger gjennomføres etter avtale. Beregning av utslippsfaktor basert på en annen lastprofil kan også gjøres etter avtale.  SD godtar at dokumentert driftsprofil som avviker fra det ISO-standardens vekting representerer kan benyttes.

For hjelpemotorer har SD valgt å forenkle kravet til måling og forlanger bare måling ved 50 % belastning.

For å etablere utslippsfaktorer [i g NOx/kg fuel] kreves det ikke måling av verken brennstoff-forbruk eller effekt slik rettledningen fra SD er.