Ecoxy tilbyr måling av støy under vann for å kartlegge og dokumentere lydspekter og lydtrykk.


Fiske:
Måling og analyse av støy for å fastslå om fartøyet generer støy som kan skremme fisk. Lydprofilet sammenholdes med fiskeartenes hørsel- og skremmeterskler. Gjennom tolkning av lydspekteret kan kilden som generer støyen identifiseres – for vurdering av forebyggende tiltak.

Sprengning i havet:
Forhåndsvurdering av hvordan støyen vil spre seg fra sprengningsarbeider – for eksempel i forbindelse med arbeid i havner, ferjeleier og undersjøiske tuneller.
Dokumentasjon av faktisk støynivå og lydspekter under selve sprengningsarbeidet.

Havbruk:
Måling av støynivå og lydspekter i selve anlegget for å kartlegge om det kan være støy som kan virke negativt på med tanke på fiskehelse og foropptak.
Måling på konkrete støykilder for å identifisere årsak til støy – for så å kunne iverksette avbøtende tiltak.